ఏ సమస్య వచ్చినా ఇలా ఆలోచించండి

SMTV Desk 2019-06-05 16:38:52  problem,

ఈ మెసేజ్ ఎంత బాగుందో చదవండి.

* పాలను భాధ పెడితే పెరుగు వస్తుంది.
* పెరుగును సతాయిస్తే వెన్న వస్తుంది.
* వెన్నని సతాయిస్తే నెయ్యి వస్తుంది.
* పాల కంటే పెరుగు విలువ ఎక్కువ, పెరుగు కంటే వెన్న విలువ ఎక్కువ, వెన్న కంటే నెయ్యి విలువ ఎక్కువ.
* కానీ, ఈ నాలిగింటి రంగు తెలుపె.
* దీని అర్థం ఏమిటంటే... మాటిమాటికి దుఃఖం, పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా ఏ వ్యక్తి రంగు మారదో, సమాజంలో ఆ వ్యక్తికే విలువ ఉంటుంది.
* పాలు ఉపయోగ పడేవే, కానీ ఒక రోజు కోసమే..తరువాత అవి కరాబు అయ్యిపోతాయి....
*పాలల్లో ఒక చుక్క మజ్జిగ వేయడంతో అది పెరుగు అవుతుంది...కానీ రెండు రోజులే ఉంటుంది...
* పెరుగును చిలకడంతో వెన్న వస్తుంది. ఇది కూడా 3 రోజులు ఉంటుంది...
* వెన్నని కాచి నప్పుడు నెయ్యి వస్తుంది. నెయ్యి ఎప్పుడూ ఖరాబు అవ్వదు...
* ఒక్కరోజులో పాడైఏ పాలలో ఎప్పుడూ పాడవ్వని నెయ్యి దాగి ఉంది...
* అదేవిధంగా మీ మనసు కూడా లెక్కలేన్నని శక్తులతో నిండి ఉంది, దానిలో కొన్ని మంచి ఆలోచనలిని నింపి..మీకు మీరే చింతన చెయ్యండి...ఏ సమస్య వచ్చినా ఇలానే విశ్లేషించి చూడండి...
* మీరు ఎప్పుడూ ఓడిపోరు...ధైర్యశాలి అవుతారు.